معارف و عقاید جوانان

این دوره ارائه فهرست  و نظام کلی مباحث اعتقادی است.در این دوره به یک اصول و مبانی می پردازند که این مبانی در جای خودش مباحث مفصلی دارد. قرار است مباحث به صورت گزینشی و هر بحث به مقداری پرداخته می شود که اصل موضوع و اصل اعتقاد به خوبی شناخته شود. بحث در دو […]

معارف و عقاید جوانان بیشتر بخوانید »